Serveis de Desballestament

Reciclatge de vehicles

A Desguaces Barcelona ens preocupem que tots els vehicles que han arribat al final de la seva vida útil siguin descontaminats i reciclats correctament, d'acord amb l'Ordre del Ministeri de l'Interior INT/ 249/2004.

Els vehicles fora d'ús (VFU) han de ser dipositats en un Centre Autoritzat de Tractament (CATV), ja que tenen a les seves instal•lacions tot el necessari per a realitzar el tractament mediambiental dels mateixos.

La descontaminació d'un vehicle consisteix en la retirada d'elements classificats com a perillosos, mitjançant l'ús d'eines especialment condicionades per a aquesta tasca. A la zona de descontaminació es retiren tots aquells components d'un vehicle que afecten al medi ambient i a la salut de la població. El líquid de fre, el líquid refrigerant, l'oli del motor i el combustible són alguns dels fluids que són extrets en aquest procés.

Tots els líquids són classificats, separats i emmagatzemats en contenidors especials, per després ser retirats per empreses especialitzades que s'ocuparan de la seva correcta gestió. Un cop el vehicle és descontaminat, les peces que encara poden seguir exercint la funció per a la qual van ser dissenyades són extretes, classificades i comprovades de manera exhaustiva. Després de passar per una meticulosa prova de qualitat, són posades a la venda a manera de recanvis de segona mà.

Curiositats i dades d'interès sobre el reciclatge dels VFU

El procés de reciclatge dels vehicles fora d'ús (VFU) és la principal meta de Desguaces Barcelona. Per mitjà d'aquest procés, vetllem pel medi ambient, optimitzem els recursos naturals i es reutilitzen els components en bon estat d'ús, estalviant així diners i matèries primeres.

El cicle del reciclatge de vehicles:

Materials reutilitzables:

Gairebé el 95% dels components d'un vehicle poden ser reutilitzats i reciclats gràcies als processos de descontaminació i especejament realitzats en els centres autoritzats de tractament (CATV). Els elements que es reciclen i el seu aprofitament principal són els següents:

  • Cristalls, fars i parabrises: La major part d'aquests elements, un cop barrejats i processats, s'utilitzen per a la fabricació d'ampolles i fibres per materials reforçats com la llana de vidre.
  • Líquids diversos: Alguns dels líquids extrets del motor, la transmissió, el sistema hidràulic i la caixa de canvis, poden tornar a utilitzar un cop regenerats. D'altres, poden ser usats com a combustibles en instal•lacions preparades pel seu alt valor calorífic.
  • Cinturons de seguretat: Sovint es converteixen en bases de catifes o fibres de materials d'aïllament.
  • Bateries: El plom que es recupera de les bateries té aplicacions en la indústria metal•lúrgica i el plàstic per fabricar noves caixes de bateries.
  • Airbags: El neoprè amb què han estat elaborats permet reutilitzar, fins i tot per fer nous coixins de seguretat.
  • Pneumàtics: Depenent del seu estat, es poden recauchutar. Si no, el cautxú es granula i pot utilitzar-se en la creació de sòls de pistes esportives o parcs infantils. En última instància, també poden ser cremats per produir energia calorífica.
  • Llums del darrere i intermitents: Malgrat que la seva composició de diversos plàstics units amb coles molt forts dificulta el seu reciclatge, avui dia es disposen de tècniques capaces de permetre la seva separació i per tant nous usos.
  • Plàstic flexible: El plàstic de tires, bandes i altres, es tritura per a la producció d'energia en incineradores i cimenteres. Una petita part també és usada com a material de drenatge.
  • Grans peces plàstiques: El plàstic de para-xocs, dipòsits de líquids i taulers de control, és triturat i torna a modelar com a material plàstic.

Normativa de reciclatge:

D'acord al Reial Decret 1383/2002 del 20 de desembre sobre la gestió de vehicles al final de la seva vida útil, tots s'han de descontaminar abans de ser sotmesos a cap altre tractament. És per això que el titular que vagi a desprendre del seu automòbil, haurà de lliurar el mateix a un Centre Autoritzat de Tractament (CATV), ja que per a procedir a la baixa definitiva del vehicle, serà imprescindible el Certificat de Destrucció, document que acredita que el procés ha estat realitzat d'acord amb el que preveu la llei vigent.

“Les operacions de descontaminació afavoriran la reutilització i el reciclatge dels components del vehicle i el termini de realització de les operacions, comptant a partir de la recepció de l'automòbil al CATV, no serà superior a 30 dies ". Trobareu més informació sobre aquest Reial decret, fent clic en aquest arxiu del BOE.