ES - CAT
Serveis de Desballestament

Normativa y Serveis Municipals

Té un cotxe vell per donar de baixa i està pensant a trucar a la Guàrdia Urbana perquè es faci càrrec del tràmit a la DGT? Fes-ho de la mà de Desballestaments Barcelona! Gestionem els tràmits a través d'un CATV i li lliurem el Certificat de Destrucció sense que vostè hagi de desplaçar-se innecessàriament. Tot de forma ràpida i sense cost.

Trámits en la DGT

Eviti els tràmits burocràtics, desplaçaments innecessaris i paperasses de cessió donant de baixa el seu vehicle amb nosaltres. Ens encarreguem tant de la retirada amb grua al desballestament com de la tramitació de la baixa a la DGT i la posterior entrega dels justificants.

Què diu la Llei?

El reglament oficial contempla l'obligatorietat que els vehicles fora d'ús siguin tractats d'acord amb la normativa mediambiental, i qualsevol persona que vulgui desprendre's del seu cotxe, necessitarà dels serveis d'un Centre Autoritzat de Tractament (CATV).

Les lleis que recullen la normativa són les següents:

 • Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles.
 • Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida útil.
 • Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil.

Sempre té la possibilitat de tramitar amb la Guàrdia Urbana la retirada del seu vehicle, encara que per això haurà de desplaçar-se personalment amb el cotxe a les Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana, fer la sol·licitud i cedir el vehicle. En aquest cas, el titular no rep ni el Certificat de Destrucció ni el Justificant de Baixa Definitiva de la DGT ja que la Guàrdia Urbana no és un Centre de Tractament Autoritzat.

Deixi de dubtar-ho! Si tramita la retirada i baixa amb nosaltres, no només no haurà de desplaçar-se a cap organisme, sinó que obtindrà el justificant de baixa definitiva de la DGT i el certificat de destrucció del vehicle, podent fer ús dels mateixos per dur a terme qualsevol altra tramitació.

Preguntes freqüents

Com puc sol·licitar la devolució de L'IVTM?

A la majoria de poblacions de Barcelona és possible obtenir la devolució parcial i estalviar la part proporcional (no gaudida) de la quota anual que paguen els vehicles en circulació, per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

La bonificació de l'IVTM es gestiona a través de les ordenances municipals, per la qual cosa haurà d'informar-se sobre els requisits específics de la seva localitat per acollir-se a la devolució parcial de l'impost.

Requeriments per sol·licitar la bonificació de l'IVTM a Barcelona

PER A QUALSEVOL VEHICLE DONAT DE BAIXA:

És possible que, pel IVTM associat a l'any en què es tramita la baixa, no hagi de pagar la quota completa. L'import variarà en funció del trimestre en què es faci efectiu el tràmit, i es poden observar les següents opcions:

 • Si quan es fa la baixa ja s'ha pagat l'import de l'any sencer, es possible reclamar la devolució de la part no gaudida mitjançant el Formulari de Devolució d'Ingressos Indebuts. Per a això, ha d'adjuntar una còpia de la baixa del vehicle i presentar la sol·licitud en qualsevol registre de l'Ajuntament.
 • Si la baixa es fa a l'inici de l'any, quan encara no ha passat el període de pagament voluntari, es pot fer la liquidació dels trimestres que correspongui a l'oficina d'atenció al públic de l'Institut Municipal d'Hisenda, portant la baixa de Trànsit.
 • Si ha rebut la notificació amb l'import de tot l'any, ha d'anar a l'oficina d'atenció al públic de l'Institut Municipal d'Hisenda perquè li faciliti una liquidació proporcional.

REQUISITS PER A VEHICLES ANTICS AMB MÉS DE 25 ANYS:

 • Antiguitat mínima: 25 anys, en el moment de la divagació de l'impost (el dia 1 de l'any). És a dir, si el seu cotxe va ser matriculat, per exemple, a l'octubre de 1984, a l'octubre de 2009 haurà complert 25 anys, però el dia 1 de gener de 2009, que és quan es divaga l'impost, encara no haurà assolit l'edat mínima per complir amb aquest requisit.
 • Adreçar un escrit a l'ajuntament on declari que el vehicle compleix amb tots els requisits exigits (indiqui la marca, model i la matrícula). Dirigeixi-ho a les oficines de districte o d'atenció al ciutadà.
 • En aquest mateix escrit ha de fer constar les seves dades personals (nom, adreça i DNI), a més que està al corrent del pagament de totes les seves obligacions fiscals, tant les corresponents al vehicle com les corresponents al titular del vehicle.
 • Fotocòpia del DNI, fotocòpia del permís de circulació, fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'IVTM.
 • Certificat que acrediti que el vehicle està en bones condicions d'ús i que compleix amb els requisits exigits per la legislació, per a efectes d'obtenir l'exempció o bonificació de l'IVTM.

A més, si es troba en aquest últim cas, si no ho ha sol·licitat i ha estat pagant l'impost d'un vehicle que podria tenir-ho bonificat, pot demanar a l'Ajuntament el reemborsament de l'import pagat en excess.

Primer, han de concedir-li l'exempció de l'IVTM i un cop tingui l'escrit de l'ajuntament, ja podrà sol·licitar la devolució per ingressos indeguts.

Si tot està correcte, l'Ajuntament només li retornarà les quotes pagades de més en els últims 4 anys. Mai li pagarà el que ha abonat de més i que excedeixi d'aquests 4 anys.

Què passa si abandono el vehicle al carrer?

Desfer-se del seu cotxe vell no li costa res amb Desballestaments Barcelona, però si el deixa a la via pública, abandonat a la seva sort, pot ser sancionat amb una multa de fins a 30.000 € ja que es tracta d'un residu tòxic que per llei ha de ser descontaminat i reciclat.

A més, els vehicles abandonats resten places d'aparcament i afecten la nostra ciutat. Estalviï’s les possibles multes i contribueixi amb el medi ambient acudint als serveis gratuïts de Desballestaments Barcelona.

No coneix al propietari del vehicle?

Si no coneix al propietari, poseu-vos en contacte amb la Guàrdia Urbana per informar-los de la situació d'abandonament del vehicle. Aquest pot ser retirat o declarat residu sòlid urbà si porta més d'un mes al mateix lloc, no té plaques de matrícula i es troba en mal estat i/o amb signes evidents d'impossibilitat per moure's per mitjans propis.

Els requisits que ha de complir perquè sigui recollit per la Guàrdia Urbana, sense ser necessari que es compleixin conjuntament, són els següents:

 • Estar estacionat durant un període superior a un mes al mateix lloc.
 • No tenir les plaques de la matrícula.
 • Presentar aspecte degradat o evidents senyals de la seva impossibilitat per al moviment.

Com es tramita la baixa d'un vehicle a la DGT?

La baixa definitiva d'un vehicle només pot ser tramitada amb el Certificat de Destrucció acreditat d'un Centre Autoritzat de Tractament (CATV) un cop s'ha iniciat el procés de descontaminació i reciclatge que estableix la llei.

Per això, Desballestaments Barcelona tramita a través dels CATV la baixa a Trànsit dels cotxes que sol·liciten la recollida amb grua per a la baixa definitiva a Catalunya.

Donar de baixa un vehicle, per tant, no pot ser realitzat únicament a petició del titular, ni pels serveis municipals de l'ajuntament, ni per la policia, ja que és mitjançant el CATV com es realitza, ja que és l'encarregat de tramitar legalment la gestió.

He d'acudir al servei català de trànsit per donar de baixa el cotxe?

Per gestionar la baixa definitiva d'un vehicle i dur-lo al desballestament, no és necessari acudir al Servei Català de Trànsit, ja que aquest tràmit només pot ser efectuat per un Centre Autoritzat de Tractament (CATV) un cop l'automòbil ha iniciat el procés de descontaminació i reciclatge.

Si el que desitja és desfer-se del seu cotxe i obtenir el Certificat de Destrucció, Desballestaments Barcelona és el lloc adequat:

 • Recollim el seu vehicle amb grua en qualsevol punt de Catalunya per traslladar-lo al Centre Autoritzat de Tractament (CATV) o desballestament.
 • Tramitem la baixa definitiva a la Prefectura Provincial de Trànsit (DGT).
 • Lliurem el Certificat de Destrucció perquè pugui presentar-lo en les administracions que consideri oportunes.